Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål og svar om Brøndby fjernvarme

Fjernvarmen udvides til Brøndby Strand - og Glostrup syd for jernbanen

Konvertering
Kan jeg få fjernvarme?
Hvad er en interessetilkendegivelse?

En interessetilkendegivelse er ikke en juridisk bindende aftale.

En interessetilkendegivelse er en tilkendegivelse om, at I er interesserede i at skifte til fjernvarme i jeres bolig.

En interessetilkendegivelse er ikke juridisk bindende, men snarere en besked til os om, at I gerne vil have fjernvarme, men I selvfølgelig ikke vil binde jer, før vi har lavet en leveringsaftale.

Først når I har godkendt og underskrevet leveringsaftalen, er jeres tilmelding bindende.

Er der en frist for, hvornår jeg kan tilmelde mig fjernvarmen?

Nej. Men det er billigst for dig, hvis du tilmelder dig, inden vi graver forbi din adresse.

Vi håber, at du vil tilmelde dig så snart som muligt, så vi hurtigt kan gå i gang med udvidelsen.

Du er dog altid velkommen til at tilmelde dig fjernvarmen. Du kan se prisen for tilslutning i vores takstblad her.

Bliver jeg andelshaver, hvis jeg har fjernvarme, og hvad betyder det?

Brøndby Fjernvarme er et andelsselskab, der ejes af de forbrugere, som har egen måler.

Som andelshaver får du medbestemmelse via den årlige generalforsamling.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, og eventuelle forslag fra andelshavere og bestyrelsen kommer til afstemning. 

Som andelshaver hæfter du selvfølgelig ikke for selskabets gæld.

Nye forbrugere registreres som andelshavere, når fjernvarmeforsyningen til huset er begyndt (måleren er monteret).

Læs vores vedtægter og bestemmelser her.

Hvor langt er projektet?
Hvordan bliver udvidelsesprojektet finansieret?

Økonomien i udvidelsesprojekter skal hvile-i-sig-selv. Dvs. at eksisterende kunder ikke betaler for, at nye kunder bliver tilsluttet.

For at finansierer udvidelsesprojekterne, så nye kunder ikke skal betale den fulde pris for fjernvarmeudbygningen, har vi søgt tilsagn fra Fjernvarmepuljen, som giver et tilskud til projektet.

Kommunekredit eller andet lån som Brøndby Fjernvarme optager er ikke fradragsberettiget for Brøndby Fjernvarmes kunder.

Hvorfor tager det så lang tid at udrulle fjernvarme?

Lige nu oplever hele fjernvarmebranchen en ekstraordinær stor efterspørgsel på mandskab og materialer, som kan forsinke tidsplanerne.

Fjernvarmeudrulningen er et meget stort infrastrukturprojekt, som skal planlægges og sendes i EU-pligtigt udbud samt projekteres, for derefter at udføres.

Det kan sammenlignes med fx en motorvej. Sådan en kan ikke bare lægges fra den ene dag til den anden.

Det er store rør og gravearbejder, som kræver omhyggelig planlægning, rådgivning, materialer og et stort mandskab at få gennemført.

Se de trin vi skal igennem her

Tilslutning til fjernvarme

Tilslutning
Hvor lang tid tager det at få fjernvarme?

Når vi begynder at grave på din grund, går der ca. en uge, før din bolig er tilsluttet fjernvarmenettet.

Selve tilslutningen af din fjernvarmeunit og frakobling af din nuværende varmeforsyning vil ske, når vi er forsyningsdygtige.

Dvs. når det varme vand sendes ud i de nye rør.

Skift, installation, trykprøvning og test af dine indvendige installationer kan tage op til 5 arbejdsdage.

Du kan forvente at være uden varme i en eller to dage alt efter årstiden.

Hvordan lægges stikledningen ind til huset?

Vi graver en rende fra vejen og frem til ydermuren på dit hus og lægger en stikledning med fjernvarme. Bagefter lægger vi jord og fliser på plads.

I god tid, inden fjernvarmen etableres, afholdes der et installationsmøde, hvor du får besøg af en repræsentant fra Brøndby Fjernvarme.

Her aftales hvordan fjernvarmen bliver installeret, og der tegnes en skitse over, hvor stikledningen skal føres over jeres grund, og hvor den skal ind i huset.

Som udgangspunkt vil vi lægge ledningen med den kortest mulige afstand fra hovedledningen i vejen.

Der kan godt gå noget tid fra ledningerne er gravet ned, til der er varmt vand i rørene, og den egentlige tilslutning til fjernvarme kan ske.

Når der er varmt vand i rørene, bliver du informeret om, at installationen af fjernvarmeunit i huset kan blive sat i gang.

Hvor installeres den nye fjernvarmeunit, og hvor meget fylder den?

Den nye fjernvarmeunit monteres inde i huset - typisk der, hvor det gamle fyr var placeret.

Vi arbejder på, at den unit vi installerer, skal være en gennemstrømningsunit, og den skal kunne være i et 60 cm køkkenskab - så du får god plads, hvis du er vant til at have et fyr i dit bryggers.

Kan jeg bruge mine nuværende radiatorer og gulvvarme til fjernvarme?

Ja. Hvis du har vandbårne radiatorer (radiatorer med varmt vand) og gulvvarme, skal du hverken skifte dem eller rørføringen i huset.

Kan jeg få fjernvarme, hvis jeg har varmepumpe, og hvad koster det?

Ja, kontakt os på info@b-fjv.dk eller tlf. 4345 2060

Alle i udvidelsesområderne og eksisterende fjernvarmeområder kan ansøge om at få fjernvarme, også dem som ikke har gas eller oliefyr. 

Hvis du har en anden eksisterende varmeløsning end gas eller olie, så kontakt os  info@b-fjv.dk eller tlf. 4345 2060, så vi kan oplyse dig om din tilslutningspris.

Hvad skal jeg gøre med min gasinstallation?

Vi anbefaler, at du først opsiger din gasforsyning, når dit hus er tilsluttet fjernvarmenettet.

 

Hvis du har naturgas, skal du selv opsige gasaftalen på EVIDAs hjemmeside: https://evida.dk/frakobling/

Du søger automatisk om tilskud fra afkoblingspuljen, når du opsiger gasaftalen ved Evida, hvis der stadig er midler i afkoblingspuljen.

Hvis du opnår tilskud, kan du beholde dette, da Brøndby Fjernvarme allerede har indregnet frakoblingen fra gasnettet i grønt omstillingsbidrag.

Læs mere om afkoblingspuljen og hvordan du søger den her.

Kan vi stadig have gaskomfur, hvis vi skifter til fjernvarme?

Ja. Du kan godt bibeholde gasinstallationen og fortsat bruge dit gaskomfur eller -kamin samtidig med, at vi forsyner dit hus med fjernvarme.

Dog er det en god idé at ringe til naturgasselskabet og meddele dette, så du kan blive sat forholdsmæssigt ned i forbrug.

Desuden oplyser Evida, at når man ikke længere anvender disse apparater, skal stikledningen (installationen) nedtages, og omkostningen for dette påhviler kunden.

Genetablerer I min have, når I har lagt fjernvarmen ind til huset?

Vi reetablerer pænt efter gravearbejdet, ligesom vi sår græs og lægger fliser. 

Men vi genplanter ikke.

Renoverer I mit bryggers, når I installerer min nye fjernvarmeunit?

Nej. Vi renoverer ikke bryggers eller lign. i forbindelse med din fjernvarmetilslutning.

Indvendig reetablering (efter fjernvarmetilslutning) af klinker, fliser, stiftmosaik, trægulv eller anden belægning er for ejerens regning.

En fjernvarmeunit fylder mindre end et almindeligt højskab og installeres oftest der, hvor din gamle varmeforsyning, f.eks. dit gasfyr, er placeret i dag.

Har I f.eks. forskelle i maling eller tapet bag den nedtagne gaskedel, andet eller ødelagt gulv under eksisterende fyr, kedel, varmtvandsbeholder, olietank og lign., lavet skruehuller i væggen osv., er det ikke noget vi udbedrer i forbindelse med fjernvarmeinstallationen.

Hvis du skal have udført andre ekstraarbejder, som ligger ud over aftalen med Brøndby Fjernvarme, skal du selv indhente tilbud på arbejderne og betale for dem.

I god tid, inden fjernvarmen etableres, afholdes der et installationsmøde, hvor du får besøg af en repræsentant fra Brøndby Fjernvarme.

Her aftales hvordan fjernvarmen bliver installeret, og der tegnes en skitse over, hvor stikledningen skal føres over jeres grund, og hvor den skal ind i huset.

Vi aftaler også, hvor det nye fjernvarmeanlæg skal monteres inde i huset.

På den måde får I et overblik over, hvilke ekstraarbejder I ønsker udført i forbindelse med jeres fjernvarmetilslutning og udgiften til dette.

Kommer det til at larme/spærre/forstyrre, at der skal lægges rør ned?

Ja. Inden gravearbejdet igangsættes, vil der blive afholdt møder med ejere og grundejerforeninger.

Vi forventer at starte inde i haverne med stikledningsarbejdet og derefter etablere gadeledningerne.

Der etableres alene stikledninger til de brugere, der har tilmeldt sig fjernvarmen.

Der vil kunne arbejdes på flere veje ad gangen. Det vil kunne høres, at der arbejdes, men vi vil tage så meget hensyn som muligt.

Den forventede levetid for nye fjernvarmerør er på minimum 30 år.

Så når først rørnettet er lagt, skal du ikke forvente, at vi kommer forbi og graver igen inden for den nærmeste fremtid.

Vil man lægge stik ind til alle ejendommene på vejen, selvom ikke alle tilslutter sig?

Nej. Vi lægger kun stikledninger til de ejendomme, der har tilmeldt sig fjernvarmen.

Ved senere tilslutning laves blot en anboring på eksisterende rør i vejen. Og derefter lægger vi en stikledning ind til dit hus.

Fakta om fjernvarme fra Brøndby Fjernvarme

Fakta
Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er fælles

Fjernvarme er et fælles varmesystem, hvor vandet cirkulerer i et lukket system:

Varmt vand fra fjernvarmeselskabet bliver sendt ud til forbrugerne, hvor det opvarmer deres centralvarmeanlæg, som derefter sender varmt vand rundt i deres hjem.

Derved afkøles vandet, og det afkølede vand sendes retur til fjernvarmeselskabet, hvor det bliver genopvarmet.

 

Fjernvarme er fleksibelt

Fjernvarme er et fleksibelt system, da det kan integrere varme fra mange kilder: forbrænding af affald, afbrænding af biomasse, overskudsvarme fra industrien, varmepumper, solvarme, elvarme på vindmøllestrøm og meget mere.

Det betyder, at fjernvarmen bidrager markant til den grønne omstilling. Andelen af fossile brændsler som gas, olie og kul i fjernvarmen bliver mindre år for år.

 

Fjernvarmen fra Brøndby Fjernvarme

Varmen fra Brøndby Fjernvarme kommer fra VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab, og er hovedsageligt baseret på overskudsvarme fra elproduktion samt udnyttelse af varmen fra affaldsforbrænding. Du kan læse mere om udviklingen i fjernvarmens udledninger her.

Varmeforsyningerne i hovedstadsområdet samarbejder om at skabe CO2-neutral fjernvarme i 2025. Planen omfatter nye teknologier som store varmepumper, geotermi, lavtemperatur fjernvarme, omdannelse af grøn elektricitet til brint (P2X) og CO2-fangst.

 

3,6 mio. danskere har fjernvarme

1,8 mio. husstande i Danmark har fjernvarme - det svarer til, at flere end 2 ud af 3 danskere opvarmer deres hjem med fjernvarme.

Læs mere om fjernvarmen på Grønfjernvarme.nu

Se, om du kan få fjernvarme her.

Hvordan fungerer fjernvarme?

Sådan fungerer fjernvarmen:

  • Vi lægger fjernvarmerør ude i vejen og leder varmt vand ind til dit hus via en stikledning. Fjernvarmevandet bruges til at opvarme dit hjem, samt vandet i dine vandhaner og bad.

 

  • Med fjernvarme får du en fjernvarmeunit, der hverken lugter eller støjer. Den sørger bare for, at varmen automatisk breder sig i dit hjem.

 

  • Når varmen er afgivet hos dig, sendes det afkølede vand i fjernvarmerørene tilbage til os. Så varmer vi det op igen, og processen begynder forfra. 
Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?

Fjernvarme er nemt, stabilt og trygt

Når fjernvarmen først er installeret, så skal du blot skrue op og ned for varmen, når årstiderne skifter.

 

Fjernvarmen er non-profit

Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit, og evt. overskud betales tilbage til forbrugerne.

 

Fjernvarme er også bedre for klimaet

Man kan anvende ny teknologi og udfase fossile brændsler og dermed sænke udledningen af drivhusgasser. Ikke bare for en husstand ad gangen, men for flere tusinde.

 

Se, om du kan få fjernvarme her.

Hvilke fordele er der ved fjernvarme frem for andre typer opvarmning?
  • Fjernvarmen er et kollektivt system, som er non-profit, og som betaler evt. overskud tilbage til ejerne, altså forbrugerne.

 

  • Fjernvarmen er meget driftssikker.

 

  • Prisen for fjernvarme har været både lav og stabil i de sidste mange år, mens både gas-, olie- og elpriserne har svinget meget.

 

  • Fjernvarmen kommer primært fra grønne kilder og er bedre for klimaet end olie og gas.
Hvordan er det at have fjernvarme?

Fjernvarmen er lydløs, ren og selvkørende fra dag ét.

Den er næsten vedligeholdelsesfri, og den har en lang levetid.

Inde i huset fylder den mindre end et almindeligt højskab.

Når du har fjernvarme, er det os, der har ansvaret for, at der er varme i rørene. Du skal bare regulere varmen på din radiator eller gulvvarme og åbne for den varme hane.

Hvor kommer varmen fra Brøndby Fjernvarme fra?

Fjernvarmen fra Brøndby Fjernvarme kommer fra VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab.

Allerede i dag er den et bæredygtigt alternativ til gas og olie. Varmen fra VEKS kommer hovedsageligt fra biomasse samt overskudsvarme fra affaldsforbrænding.

Du kan læse mere om fjernvarmen fra VEKS på deres hjemmeside.

Læs mere om varmen fra Brøndby Fjernvarme og se vores fjernvarmedeklaration 

Hvor grøn er fjernvarmen?

Et hus på 130 m2 med et varmeforbrug på 1.730 m3 gas sparer klimaet for næsten 3 ton CO2 om året ved at skifte til fjernvarme. Er dit hus større, bliver besparelsen det også.

Varmen fra Brøndby Fjernvarme kommer fra VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab, og er hovedsageligt baseret på overskudsvarme fra elproduktion samt udnyttelse af varmen fra affaldsforbrænding.

Målsætningen er, at nye teknologier som store varmepumper, geotermi, lavtemperatur fjernvarme, omdannelse af grøn elektricitet til brint (P2X) og CO2-fangst, skal implementeres i fjernvarmesystemet inden 2025.

Læs mere om varmen fra Brøndby Fjernvarme og se vores fjernvarmedeklaration 

Hvilken rolle spiller fjernvarmen i forhold til at udfase fossile brændsler?

Inden 2030 skal de 500.000 danske boliger, der stadig opvarmes med fossile brændsler, omstilles til grøn energi.

For VEKS er ambitionen, at det allerede sker i 2025. 

Fjernvarmen er det mest oplagte og anbefalede alternativ i områder, hvor bebyggelsen er tæt og nær et fjernvarmenet.

Er jeg tvunget til at få fjernvarme, hvis jeg bor i et fjernvarmeområde?

Nej. Der er hverken tilslutnings- eller forblivelsespligt til fjernvarmen for nye kunder.

Du kan altså godt fravælge fjernvarmen og vælge en anden tilgængelig opvarmningsform.

Bor du i et fjernvarmeområde, kan du dog ikke længere søge tilskud til at erstatte dit olie- eller gasfyr med en varmepumpe.

Se, om du kan få fjernvarme her.

Priser og varmeøkonomi

Fjernvarmeøkonomi
Hvor meget koster det at have fjernvarme?

Langt de fleste får billigere varme, når de skifter fra naturgas, og besparelsen ved at skifte fra olie og elvarme er endnu større.

Du kan beregne din forventede varmeøkonomi med fjernvarme med vores beregnere.

Hvad består min varmeregning af?

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (varmeforbrug og cirkulerende vand) betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er, og hvor god du er til at udnytte varmen. Varmeprisen afregnes i MWh (megawatt-timer).

Det faste del består af fastafgift, som du betaler ud fra størrelsen på dit hus pr. m3 opmålt rumfang.

Derudover betaler alle et fast abonnementsbidrag pr. måler.

Du kan se vores priser her.

Hvordan bliver fjernvarmeprisen fastsat?

Fjernvarmen fungerer efter et hvile-i-sig-selv-princip:
indtægterne skal dække omkostningerne, men ingen må tjene penge på fjernvarmen.

Hvis vi f.eks. har overskud ved årets afslutning, vil fjernvarmeprisen falde tilsvarende, og overskuddet vil på den måde blive betalt tilbage til forbrugerne.

Du kan se vores priser her.

Hvor længe holder mit fjernvarmeanlæg?

En fjernvarmeunit har en lang levetid og kan holde i 20-30 år, før den skal skiftes.

Til sammenligning har en luft-til-vand varmepumpe en levetid på 12-18 år, mens en jordvarmepumpe holder i 14-20 år.

Hvilket fjernvarmeforbrug skal jeg forvente?

Fjernvarmeforbrug er helt individuelt, da boliger og varmebehov er vidt forskellige.

I vores prisberegner kan du omregne dit nuværende varmeforbrug til fjernvarmeforbrug i MWh. Det er den bedste måde at beregne dit forventede fjernvarmeforbrug på.

Kontakt os gerne på telefonen, hvis du har brug for hjælp til prisberegneren.

 

Varmepris i et standardhus

Et standardhus defineres som et hus på 130 m2 med 1980-isolering og et forbrug på 18,1 MWh. Det svarer til et forbrug på 0,14 MWh pr. m2.

Tilskudsordninger 

Offentlige tilskudsordninger
Kan jeg få tilskud til at skifte til fjernvarme?

Ved konvertering til fjernvarme udbetales tilskuddet til fjernvarmeselskabet, ikke den enkelte forbruger.  

Brøndby Fjernvarme har søgt om tilskud fra Fjernvarmepuljen (statsligt tilskud) til udvidelsesprojektet.

Afkoblingsordning

I forbindelse med afkobling af dit nuværende gasfyr fra gassystemet er det muligt at ansøge om at få dækket gebyret igennem afkoblingsordningen.

Læs mere om afkoblingspuljen og hvordan du søger den her.

Energirenoveringspuljen

Energirenoveringspuljen er relevant for dig, hvis du ikke i forvejen har et vandbåret rumvarmeanlæg.

Det kan være, hvis du i dag opvarmer dit hus med elpaneler og elradiatorer.

Læs mere og ansøg på sparenergi.dk

Erhvervstilskud

For virksomheder findes der tilskud til forskellige former for energispareprojekter, herunder også omlægning af opvarmning til fjernvarme.

Tilskuddet dækker op til 50% af omkostningerne til et sådant projekt og afhænger blandt andet af, hvor stor en energibesparelse, projektet medfører.

Tilskuddet er især målrettet virksomheder, der i dag varmer op med olie, gas eller el.

Yderligere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside

Kan jeg få skrotningspræmie for mit gamle oliefyr?

Nej, den ordning findes ikke længere.

Ændres området tilbage til et ikke-fjernvarmeområde, hvis der ikke opnås 50% tilslutning?

Teoretisk er det muligt at ændre et område tilbage til naturgasområde.

Det kræver dog en politisk behandling i kommunen af et projektforslag.

Det er desuden fra nationalt hold besluttet, at naturgas og olie til opvarmning skal udfases.

Spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du mangler svar på, er du velkommen til at skrive på info@b-fjv.dk eller ringe på telefon 4345 2060.

//